Tuyển 18 Nam tham gia đơn hàng xây trát lương cao tháng 02/2018