Có 7 đơn hàng tuyển dụng mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ NHỰA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM LỢP NGÓI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-lop-ngoi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐÚC
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-duc/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM 1 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-1-nu-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM LÁI MÁY CÔNG TRÌNH (ĐÀO VÀ SAN LẤP)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-lai-may-cong-trinh-dao-va-san-lap/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-15-nu-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM SƠN KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/cong-ty-futurelink-tuyen-dung-3-nam-don-hang-son-kim-loai/