Đặc điểm đơn hàng

65 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Thử việc đầy đủ chế độ"

Đặc điểm đơn hàng

Tokutei – Vận hành máy・Hoàn thiện s.phẩm
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Iwate
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Tokutei – Thao tác máy・Hoàn thiện lõi
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Iwate
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Tokutei – Xử lý bề mặt mạ
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Iwate
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Tokutei – Làm thực phẩm đông lạnh
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Iwate
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Chế biến thực phẩm

Tokutei -Gia công dập LK máy móc chi tiết
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
Ngành nghề Điện - điện tử
Địa điểm Iwate
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Điện - điện tử

Tokutei – Đúc khuôn LK máy móc chi tiết
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
Ngành nghề Điện - điện tử
Địa điểm Iwate
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Điện - điện tử

Tokutei – Đúc các sản phẩm nhựa
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
Ngành nghề Điện - điện tử
Địa điểm Iwate
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Điện - điện tử