Đặc điểm đơn hàng

53 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Có ký túc xá – Nhà ở của công ty"

Đặc điểm đơn hàng

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.500 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.500 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.500 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.500 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Tokutei – Điện・Điện tử
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.500 Yên/giờ
Ngành nghề Điện - điện tử
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Điện - điện tử

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.500 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.500 Yên/giờ
Ngành nghề Điện - điện tử
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Điện - điện tử

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.500 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Tokutei – Sản xuất thực phẩm và đồ uống
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.500 Yên/giờ
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Chế biến thực phẩm

Tokutei – Sản xuất thực phẩm và đồ uống
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.500 Yên/giờ
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Chế biến thực phẩm