Ngành nghề?

Có tất cả 82 ngành nghề được quy định theo luật pháp Nhật liên quan chương trình TTS.