Lương cơ bản và có tang ca không?

Lương cơ bản theo vùng,theo ngành nghề và theo quy định của xí nghiệp tiếp nhận.
Phần lớn các xí nghiệp đều có tăng ca.