Có 8 đơn hàng thực tập sinh mới

TUYỂN 60 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY ĐIỆN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-60-nu-lap-rap-thiet-bi-va-cac-may-dien/

TUYỂN 30 NAM GIA CÔNG LINH KIỆN XE Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-30-nam-gia-cong-linh-kien-xe-o-to/

TUYỂN 18 NỮ SX ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-18-nu-sx-do-dung-trong-nha/

(CEO)Thông báo tuyển Nam cốp pha
https://viecjapan.vn/vieclam/ceothong-bao-tuyen-nam-cop-pha/

(CEO)Thông báo đơn hàng tuyển 12 nữ dập kim loại
https://viecjapan.vn/vieclam/ceothong-bao-don-hang-tuyen-12-nu-dap-kim-loai/

(CEO)Thông báo đơn hàng tuyển 06 Nam lắp khung nhà
https://viecjapan.vn/vieclam/ceothong-bao-don-hang-tuyen-06-nam-lap-khung-nha/

(CEO)Thông báo đơn hàng chế biến thực phẩm sozai
https://viecjapan.vn/vieclam/ceothong-bao-don-hang-che-bien-thuc-pham-sozai/

(CEO)Đơn hàng tuyển 12 Nam Nữ làm cơm hộp
https://viecjapan.vn/vieclam/ceodon-hang-tuyen-12-nam-nu-lam-com-hop/