Có 23 đơn hàng tuyển dụng mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG SƠN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-son-3/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NAM ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nam-don-hang-thi-cong-may-xay-dung/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-15-nu-don-hang-lap-rap-thiet-bi-dien/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG MAY
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-may/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG MAY MẶC
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-may-mac/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-chong-tham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-duc-kim-loai/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG MẠ ĐIỆN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-don-hang-ma-dien/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-han-ban-tu-dong/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG KIỂM TRA SẢN PHẨM LINH KIỆN Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-kiem-tra-san-pham-linh-kien-o-to/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-8-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-chong-tham-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-gia-cong-kim-loai-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-gia-cong-kim-loai-3/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-son-xay-dung/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG LỢP MÁI NHÀ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-lop-mai-nha/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-8-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham-3/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-xay-dung-tong-hop-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-chong-tham-3/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-nong-nghiep-3/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-nong-nghiep-4/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG MAY MẶC
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-may-mac/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-xay-dung/