Có 8 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-thuc-pham/

  THÔNG BÁO TUYỂN 4 NỮ ĐƠN HÀNG MAY MẶC
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-4-nu-don-hang-may-mac/

  THÔNG BÁO TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-6-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN NHỰA
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-15-nu-don-hang-lap-rap-linh-kien-nhua/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG ÉP NHỰA
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-ep-nhua/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 14 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN NHỰA
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-14-nu-don-hang-lap-rap-linh-kien-nhua/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-che-tao-kim-loai-tam/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG ÉP NHỰA
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-ep-nhua/