Có 8 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC CHẤT DẺO CÓ CỐT
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-duc-chat-deo-co-cot/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-don-hang-gia-cong-kim-loai/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 50 NAM ĐƠN HÀNG TRỒNG VÀ THU HOẠCH RAU CỦ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-50-nam-don-hang-trong-va-thu-hoach-rau-cu/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN 5 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-5-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN 20 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-20-nu-don-hang-dong-goi-hang-hoa/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-don-hang-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-xay-dung-tong-hop/