Có 8 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NỮ ĐƠN HÀNG THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-4/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-nong-nghiep-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-nong-nghiep-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT HẠT NHỰA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-san-xuat-hat-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG LÁT GẠCH
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-lat-gach/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-15-nu-don-hang-dong-goi-cong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-han-ban-tu-dong-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 35 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-35-nu-don-hang-che-bien-do-an-san/