Có 8 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 36 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-36-nu-che-bien-do-an-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-xay-dung-tong-hop/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM MỘC CỐT PHA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-moc-cot-pha/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 07 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-07-nu-kiem-tra-san-pham-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 20 NAM TIỆN LINH KIỆN ROBOT
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-20-nam-tien-linh-kien-robot/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 03 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-03-nam-gia-cong-co-khi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NỮ CHẾ BIẾN CƠM HỘP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nu-che-bien-com-hop/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 45 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN, CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN, LÀM BÁNH MÌ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-45-nu-che-bien-thuc-pham-thuy-san-che-bien-do-an-san-lam-banh-mi/