Có 7 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 60 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-60-nu-don-hang-lap-rap-linh-kien-dien-tu/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 60 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-60-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 45 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT MÁY
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-45-nam-don-hang-san-xuat-may-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 18 NAM ĐƠN HÀNG ĐIỀU KHIỂN MÁY
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-18-nam-don-hang-dieu-khien-may-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nam-don-hang-gia-cong-co-khi-2/ 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NAM 5 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nam-5-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/