Có 7 đơn hàng thực tập sinh mới

TUYỂN 3 NAM ĐƠN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-3-nam-don-che-bien-thuy-san/

TUYỂN 2 NAM ĐƠN XÂY DỰNG TỔNG HỢP
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-2-nam-don-xay-dung-tong-hop/

TUYỂN 2 NAM ĐƠN GIA CÔNG, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-2-nam-don-gia-cong-dong-goi-san-pham/

TUYỂN 1 NỮ ĐƠN NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-1-nu-don-nong-nghiep/

TUYỂN 1 NỮ ĐƠN NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-1-nu-don-nong-nghiep-2/

TUYỂN 2 NAM ĐƠN NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-2-nam-don-nong-nghiep/

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN MAY
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-2-nu-don-may/