Có 7 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINOU- GIA CÔNG ĐỘNG CƠ Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-gia-cong-dong-co-o-to/

TOKUTEIGINOU- CẮT RAU/ CHUẨN BỊ ĐỒ ĂN
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-cat-rau-chuan-bi-do-an/

TOKUTEIGINOU- LÀM MÌ, ĐỒ ĂN CHO COMBINI
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lam-mido-an-cho-combini/

TOKUTEIGINOU- LÀM CÁC SẢN PHẨM ĐÚC
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lam-cac-san-pham-duc/

TOKUTEIGINOU- LÀM BẢNG MẠCH IN
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lam-bang-mach-in/

TOKUTEIGINOU- LÀM ĐỒ GIA DỤNG PHỔ BIẾN
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lam-do-gia-dung-pho-bien/

TOKUTEIGINOU- XỬ LÝ VÀ KIỂM TRA MÁY
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-xu-ly-va-kiem-tra-may/