Có 9 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

  TOKUTEI-LÀM BÁNH A00081
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-lam-banh-a00081/

  TOKUTEI – CƠM HỘP A00083
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-com-hop-a00083/

  TOKUTEI – LÀM ĐẬU PHỤ, MÓN ĂN KÈM A00084
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-lam-dau-phu-mon-an-kem-a00084/

  TOKUTEI – ÉP DẬP LINH KIỆN Ô TÔ A00085
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-ep-dap-linh-kien-o-to-a00085/

  TOKUTEI – ÉP DẬP KIM LOẠI A00086
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-ep-dap-kim-loai-a00086/

  TOKUTEI – VẬN HÀNH MÁY TIỆN NC A00087
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-van-hanh-may-tien-nc-a00087/

  TOKUTEI – SƠN A00079
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-son-a00079/

  TOKUTEI – GIA CÔNG BỘ PHẬN THỦY LỰC A00078
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-gia-cong-bo-phan-thuy-luc-a00078/

  TOKUTEI – VẬN HÀNH MÁY A00047
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-van-hanh-may/