Có 5 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NAM NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nam-nong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-nong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN 1 NAM ĐƠN HÀNG SƠN Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-1-nam-son-o-to/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TRỨNG GÀ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-nong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-3-nam-don-hang-gia-cong-co-khi/