Có 5 đơn hàng tuyển dụng mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-che-bien-do-an-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nam-gia-cong-co-khi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-dong-goi-cong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ 3 NAM ĐƠN HÀNG GIẶT LÀ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-3-nam-don-hang-giat-la/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/