Có 5 đơn hàng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-san-xuat-linh-kien-o-to/

THÔNG BÁO TUYỂN 25 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-25-nu-lap-rap-linh-kien-dien-tu/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐÓNG HỘP HOA QUẢ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-dong-hop-hoa-qua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ NHẶT TRỨNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-nhat-trung/

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-3-nu-che-bien-thuy-san/