Có 5 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEI – THỰC PHẨM A00088
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-thuc-pham/

TOKUTEI – CHẾ BIẾN THỦY SẢN A00089
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-che-bien-thuy-san-a00089/

TOKUTEI – CHẾ TẠO LINH KIỆN PHẢN LỰC A00090
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-che-tao-linh-kien-phan-luc-a00090/

TOKUTEI – LINH KIỆN Ô TÔ A00092
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-linh-kien-o-to-a00092/

TOKUTEI – ÉP DẬP LINH KIỆN Ô TÔ A00058
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-ep-dap-linh-kien-o-to-a00058/