Có 5 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

  TOKUTEI – THỰC PHẨM A00088
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-thuc-pham/

  TOKUTEI – CHẾ BIẾN THỦY SẢN A00089
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-che-bien-thuy-san-a00089/

  TOKUTEI – CHẾ TẠO LINH KIỆN PHẢN LỰC A00090
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-che-tao-linh-kien-phan-luc-a00090/

  TOKUTEI – LINH KIỆN Ô TÔ A00092
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-linh-kien-o-to-a00092/

  TOKUTEI – ÉP DẬP LINH KIỆN Ô TÔ A00058
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-ep-dap-linh-kien-o-to-a00058/