Có 5 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINOU- LÀM BỘT CHIÊN XÙ BẰNG BÁNH MÌ
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lam-bot-chien-xu-bang-banh-mi/

TOKUTEIGINOU- VẬN HÀNH MÁY LÀM L.KIỆN PC,OTO
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-van-hanh-may-lam-l-kien-pcoto/

TOKUTEIGINOU- LẮP RÁP VÀ KIỂM TRA CHẤT BÁN DẪN
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lap-rap-va-kiem-tra-chat-ban-dan/

TOKUTEIGINOU- ĐÚC LINH KIỆN NHỰA
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-duc-linh-kien-nhua/

TOKUTEIGINOU- LẮP RÁP HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-duc-linh-kien-nhua-2/