Có 5 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINOU- GIA CÔNG DẬP NHỰA PLASTIC
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-gia-cong-dap-nhua-plastic/

TOKUTEIGINOU- VẬN HÀNH MÁY TIỆN NC, MÁY TT GIA CÔNG
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-van-hanh-may-tien-nc-may-tt-gia-cong/

TOKUTEIGINOU- VẬN HÀNH MÁY TIỆN NC
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-van-hanh-may-tien-nc/

TOKUTEIGINOU- ĐÓNG GÓI CƠM HỘP VÀ ĐỒ CHIÊN
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-dong-goi-com-hop-va-do-chien/

TOKUTEIGINOU- LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG PHÒNG
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lap-dat-thiet-bi-trong-phong/