Có 5 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEI – MÌ ĂN LIỀN A00095
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-mi-an-lien-a00095/

TOKUTEI – CẢM BIẾN Ô TÔ A00097
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-cam-bien-o-to-a00097/

TOKUTEI – ĐÚC NHỰA A00098
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-duc-nhua-a00098/

TOKUTEI – LẮP RÁP BỘ PHẬN CẢM BIẾN A00099
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-lap-rap-bo-phan-cam-bien-a00099/

TOKUTEI – ÉP NHỰA A00101
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-ep-nhua-a00101/