Có 5 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

  TOKUTEI – MÌ ĂN LIỀN A00095
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-mi-an-lien-a00095/

  TOKUTEI – CẢM BIẾN Ô TÔ A00097
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-cam-bien-o-to-a00097/

  TOKUTEI – ĐÚC NHỰA A00098
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-duc-nhua-a00098/

  TOKUTEI – LẮP RÁP BỘ PHẬN CẢM BIẾN A00099
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-lap-rap-bo-phan-cam-bien-a00099/

  TOKUTEI – ÉP NHỰA A00101
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-ep-nhua-a00101/