Có 4 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-san-xuat-linh-kien-nhua-o-to/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN 8 NỮ ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-8-nu-don-hang-dien-tu/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM 2 NỮ ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CNC
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-2-nu-don-hang-van-hanh-may-cnc/