Có 4 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG SƠN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-son-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-gia-cong-kim-loai/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-8-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG MẠ ĐIỆN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-ma-dien/