Có 4 đơn hàng thực tập sinh mới

Thông báo tuyển 5 nữ đóng gói link kiện sản phẩm – Glodeco
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-5-nu-dong-goi-link-kien-san-pham-glodeco/

Thông báo tuyển 12 nữ chế biến thực phẩm- Glodeco
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-12-nu-che-bien-thuc-pham-glodeco/

Thông báo tuyển 4 nam đóng gói công nghiệp- Glodeco
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-4-nam-dong-goi-cong-nghiep-glodeco/

Thông báo tuyển 4 nam đơn hàng xây dựng- Glodeco
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-4-nam-don-hang-xay-dung-glodeco/