Có 4 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINO – VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteigino-van-hanh-may-san-xuat-thuc-pham-2/

TOKUTEIGINO – SẢN XUẤT THANH CUA
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteigino-san-xuat-thanh-cua/

TOKUTEIGINO – HÀN THÙNG CHỨA NHIÊN LIỆU
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteigino-han-thung-chua-nhien-lieu/

TOKUTEIGINO – VẬN HÀNH MÁY
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteigino-van-hanh-may/