Có 4 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINOU- HÀN CÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-han-cong-nghiep/

TOKUTEIGINOU- LẮP RÁP VÀ KIỂM TRA LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lap-rap-va-kiem-tra-bo-phan-dien-tu/

TOKUTEIGINOU- ĐÁNH BÓNG LINH KIỆN MÁY TÍNH
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-danh-bong-linh-kien-may-tinh/

TOKUTEIGINOU- GIA CÔNG LINH KIỆN BÁN DẪN
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-gia-cong-linh-kien-ban-dan/