Có 3 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN 5 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-5-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-2-nu-don-hang-che-bien-thuy-san/

THÔNG BÁO TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-10-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/