Có 3 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEI – VẬN HÀNH MÁY ĐÚC NHÔM
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-van-hanh-may-duc-nhom/

TOKUTEI – LÀM CƠM HỘP
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-lam-com-hop/

TOKUTEI – KIỂM TRA HOÀN THIỆN SẢN PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-kiem-tra-hoan-thien-san-pham/