Có 3 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINOU- VẬN HÀNH MÁY VÀ KIỂM TRA LINH KIỆN
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-van-hanh-may-va-kiem-tra-linh-kien/

TOKUTEIGINOU- HÀN VÀ HOÀN THIỆN BỘ PHẬN Ô TÔ, MÁY MÓC
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-han-va-hoan-thien-bo-phan-o-to-may-moc/

TOKUTEIGINOU- SẢN XUẤT VÀ VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM TỪ SỮA
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-san-xuat-va-van-chuyen-san-pham-tu-sua/