Có 18 đơn hàng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15 NAM ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN NHỰA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-15-nam-don-hang-lap-rap-linh-kien-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN 15 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN NHỰA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-15-nu-don-hang-lap-rap-linh-kien-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-4-nam-don-hang-che-tao-kim-loai-tam/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG BẢO TRÌ MÁY MÓC, GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-bao-tri-may-moc-gia-cong-co-khi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY MÓC
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-kiem-tra-may-moc/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT PIN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-san-xuat-pin/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC ĐỒ NHỰA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-duc-do-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM 2 NỮ ĐƠN HÀNG MẠ ĐIỆN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-2-nu-don-hang-ma-dien/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-lap-rap-thiet-bi-va-may-moc-dien-tu/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NỮ ĐƠN HÀNG NHỰA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nu-don-hang-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG DẬP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-dap/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG DẬP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-dap/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG IN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-in/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG DẬP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-dap-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG HÀN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-don-hang-han/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG HÀN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-han/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 45 NAM ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐỘNG CƠ Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-45-nam-don-hang-lap-rap-dong-co-o-to/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NAM ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG MÁY MÓC
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nam-don-hang-bao-duong-may-moc/