Có 17 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-nong-nghiep/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-nong-nghiep-2/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-dong-goi-cong-nghiep/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG TRÁT VỮA
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-trat-vua/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-dong-goi-cong-nghiep-2/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG SƠN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-son/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-bao-duong-o-to-2/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀN XÌ
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-han-xi/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 16 NAM ĐƠN HÀNG THI CÔNG KẾT CẤU THÉP
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-16-nam-don-hang-thi-cong-ket-cau-thep/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG BÁNH KẸO
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nu-don-hang-banh-keo/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG NHÔM KÍNH
  https://viecjapan.vn/?post_type=vieclam&p=2300&preview=true

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-che-bien-thuy-san/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-che-bien-thuy-san/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-2/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-2/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG THỦY SẢN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-thuy-san/