Có 18 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nu-don-hang-lap-rap-thiet-bi-dien-dien-tu/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN MÁY
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-san-xuat-linh-kien-may/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY MÓC
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-kiem-tra-may-moc/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG ÉP KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-ep-kim-loai/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG LẮP RÁP, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-lap-rap-sua-chua-xay-dung-cac-cong-trinh-dan-dung/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG GIA CÔNG ÉP KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-gia-cong-ep-kim-loai/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-han-ban-tu-dong/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO SẢN PHẨM KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-che-tao-san-pham-kim-loai/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG TIỆN MC
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-han-ban-tu-dong/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG ÉP KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-ep-kim-loai/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG HÀN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-han-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG LÀM KIM LOẠI MIẾNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-lam-kim-loai-mieng/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG LẮP RÁP BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢNG PHÂN PHỐI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-lap-rap-bang-dieu-khien-va-bang-phan-phoi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG LÀM KIM LOẠI MIẾNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-lam-kim-loai-mieng-co-khi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-kiem-tra-may/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NAM ĐƠN HÀNG LÀM KIM LOẠI MIẾNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nam-don-hang-lam-kim-loai-mieng-co-khi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-dong-goi-cong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG ÉP KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-ep-kim-loai/