Có 13 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 NAM ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-8-nam-don-hang-nong-nghiep-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-dong-goi-cong-nghiep-3/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-nong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-dieu-khien-may-tien/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nu-don-hang-che-bien-thuy-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-che-bien-dong-goi-thuy-san-khong-gia-nhiet/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-che-bien-thuy-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-3/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-3/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-4/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-4/