Có 13 đơn hàng tuyển dụng mới

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG LÀM BƠ SỮA
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-lam-bo-sua/

  THÔNG BÁO TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG TOKUTEI ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-10-nu-don-hang-tokutei-dien-dien-tu/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-che-bien-do-an-san/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nu-don-hang-che-bien-do-an-san/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nu-don-hang-duc-nhua-2/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-15-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 33 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-33-nam-don-hang-dong-goi-cong-nghiep-2/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham-3/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NAM ĐƠN HÀNG SƠN NHÀ
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nam-don-hang-son-nha/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-che-bien-thuy-san/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NAM ĐƠN HÀNG TOKUTEI HÀN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nam-don-hang-han/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG TOKUTEI SƠN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-tokutei-son/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG TOKUTEI VỆ SINH, ĐÓNG GÓI
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-tokutei-ve-sinh-dong-goi/