Có 13 đơn hàng thực tập sinh mới

TUYỂN 2 NAM ĐƠN XÂY DỰNG
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-2-nam-don-xay-dung/

TUYỂN 1 NỮ ĐƠN NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-1-nu-don-nong-nghiep-3/

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-2-nu-don-che-bien-thuy-san/

TUYỂN 3 NỮ ĐƠN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-3-nu-don-che-bien-thuy-san-2/

TUYỂN 10 NỮ ĐƠN MAY
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-10-nu-don-may/

TUYỂN 1 NAM ĐƠN BẢO DƯỠNG MÁY MÓC
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-1-nam-don-bao-duong-may-moc/

TUYỂN 1 NỮ ĐƠN BÒ SỮA
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-1-nu-don-bo-sua/

TUYỂN 6 NAM 9 NỮ ĐƠN ÉP DẬP KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-6-nam-9-nu-don-ep-dap-kim-loai/

TUYỂN 6 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-6-nam-gia-cong-co-khi/

TUYỂN 10 NAM CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-10-nam-che-bien-do-an-san/

TUYỂN 26 NỮ ĐƠN CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-26-nu-don-che-bien-do-an-san/

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-2-nu-don-lap-rap-linh-kien-dien-tu/

TUYỂN 6 NỮ ĐƠN CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-6-nu-don-che-bien-do-an-san/