Có 12 đơn hàng thực tập sinh mới

TUYỂN 2 NAM ĐƠN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-2-nam-che-bien-thuy-san/

TUYỂN 3 NỮ ĐƠN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-3-nu-don-che-bien-thuy-san/

TUYỂN 6 NAM ĐƠN GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-6-nam-don-gia-cong-co-khi/

TUYỂN 6 NAM ĐƠN SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-6-nam-don-san-xuat-linh-kien-o-to/

TUYỂN 8 NAM ĐƠN CƠ KHÍ HÀN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-8-nam-don-co-khi-han/

TUYỂN 10 NAM ĐƠN DỰNG CỐT THÉP
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-10-nam-don-dung-cot-thep/

TUYỂN 15 NAM ĐƠN GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-15-nam-don-gia-cong-kim-loai-tam/

TUYỂN 5 NAM ĐƠN ÉP DẬP KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-5-nam-don-ep-dap-kim-loai/

TUYỂN 9 NAM ĐƠN KHOAN GIẾNG
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-9-nam-don-khoan-gieng/

TUYỂN 9 NAM ĐƠN KIỂM TRA MÁY
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-9-nam-don-kiem-tra-may/

TUYỂN 10 NAM ĐƠN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-10-nam-don-che-bien-thuy-san/

TUYỂN 15 NAM ĐƠN GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-15-nam-don-gia-cong-co-khi/