Có 11 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG LẮP CỐP PHA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-lap-cop-pha/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG LẮP GIÀN GIÁO
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-lap-gian-giao/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 9 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-9-nam-don-hang-san-xuat-be-tong-duc-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN 7 THÁNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-15-nu-don-hang-che-bien-thuy-san-7-thang/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 16 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-16-nu-don-hang-che-bien-do-an-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 18 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG SÁCH
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-18-nam-don-hang-dong-sach/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 18 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-18-nu-don-hang-dong-goi-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 25 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-25-nu-don-hang-che-bien-com-hop/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 50 NAM ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-50-nam-don-hang-sua-chua-bao-duong-o-to/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 78 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN 7 THÁNG
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-78-nam-don-hang-che-bien-thuy-san-7-thang/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG IN ỐP SÉT
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-in-op-set/