9 đơn hàng thực tập sinh mới

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-xay-trat/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY BÊ TÔNG
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-van-hanh-may-be-tong/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nam-don-hang-san-xuat-2/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-xay-trat/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-nong-nghiep/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NỮ ĐƠN HÀNG CƠM HỘP
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nu-don-hang-com-hop/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG BÁNH MÌ
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-banh-mi/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-don-hang-xay-dung/

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG
  https://viecjapan.vn/wp-admin/post.php?post=1850&action=edit