6 đơn hàng chương trình thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-dong-goi-cong-nghiep/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-gia-cong-co-khi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG MỘC CỐT PHA
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-moc-cot-pha/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 18 NỮ ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-18-nu-don-hang-san-xuat-linh-kien-o-to/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-don-hang-san-xuat/