15 đơn hàng tuyển dụng mới

Namviet Tuyển xây dựng tổng hợp
https://viecjapan.vn/vieclam/nam-viet-tuyen-xay-dung-tong-hop

Namviet tuyển đơn hàng nông nghiệp
https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-don-hang-nong-nghiep

NamViet tuyển đơn hàng sản xuất phông bạt
https://viecjapan.vn/vieclam/nam-viet-tuyen-don-hang-san-xuat-phong-bat

NamViet tuyển đơn hàng xây dựng
https://viecjapan.vn/vieclam/nam-viet-tuyen-don-hang-xay-dung

NamViet tuyen đơn hàng Nông nghiệp
https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-don-hang-nong-nghiep-2

NamViet tuyển chế biến thực phẩm
https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-che-bien-thuc-pham

NamViet tuyển gia công cơ khí
https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-gia-cong-co-khi

NamViet tuyển đơn hàng sơn kim loại
https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-don-hang-son-kim-loai

Namviet tuyển thi công cốt thép
https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-thi-cong-cot-thep

NamViet tuyển gia công cơ khí
https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-gia-cong-co-khi-2

Polimex Tuyển đơn hàng chế biến đóng gói thủy sản (tokutei)
https://viecjapan.vn/vieclam/polimex-tuyen-don-hang-che-bien-dong-goi-thuy-san-tokutei

Polimex Đơn hàng sửa chữa ô tô
https://viecjapan.vn/vieclam/polimex-don-hang-sua-chua-o-to

Polimex Tuyển đơn hàng hàn xì
https://viecjapan.vn/vieclam/polimex-tuyen-don-hang-han-xi

Polimex Tuyển đơn hàng chế biến thực phẩm
https://viecjapan.vn/vieclam/polimex-tuyen-don-hang-che-bien-thuc-pham

Polimex Tuyển đơn hàng bảo dưỡng ô tô
https://viecjapan.vn/vieclam/polimex-tuyen-don-hang-bao-duong-o-to