15 đơn hàng tuyển dụng mới

CEO Thông báo đơn hàng buộc sắt
https://viecjapan.vn/vieclam/coe-thong-bao-don-hang-buoc-sat/

CEO Thông báo đơn hàng Đóng gói công nghiệp
https://viecjapan.vn/vieclam/ceo-thong-bao-don-hang-dong-goi-cong-nghiep/

CEO Thông báo đơn hàng 09 Nam đúc nhựa
https://viecjapan.vn/vieclam/ceo-thong-bao-don-hang-09-nam-duc-nhua/

CEO Thông báo đơn hàng Gia công cơ khí làm việc tại Aichi
https://viecjapan.vn/vieclam/ceo-thong-bao-don-hang-gia-cong-co-khi-lam-viec-tai-aichi/

CEO Thông báo đơn hàng 30 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-30-nu-di-xkld-gia-cong-xu-ly-thit-ga-jvnet/

CEO Thông báo Đơn hàng cán trát
https://viecjapan.vn/vieclam/ceo-thong-bao-don-hang-can-trat/

JVNET TUYỂN 3 NỮ NGÀNH ĐÚC NHỰA
https://viecjapan.vn/vieclam/jvnet-tuyen-3-nu-nganh-duc-nhua/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nam-don-hang-gia-cong-co-khi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nam-don-hang-san-xuat/

TUYỂN 9 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY ĐIỆN (Jvnet)
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-9-nu-lap-rap-thiet-bi-va-cac-may-dien-jvnet/

TUYỂN 30 NỮ ĐI XKLĐ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ (Jvnet)
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-30-nu-di-xkld-gia-cong-xu-ly-thit-ga-jvnet/

TUYỂN 9 NAM SẢN XUẤT BÊ TÔNG LÀM VIỆC TRONG NHÀ XƯỞNG (Jvnet)
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-9-nam-san-xuat-be-tong-lam-viec-trong-nha-xuong-jvnet/

TUYỂN 18 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (jvnet)
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-18-nu-che-bien-thuy-san-jvnet-2/

TUYỂN 21 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI, SƠN (Jvnet)
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-21-nam-che-tao-kim-loai-son-jvnet/

(CEO)Thông báo đơn thực phẩm
https://viecjapan.vn/vieclam/ceothong-bao-don-thuc-pham/