14 đơn hàng tuyển dụng mới

  Namviet tuyển gia công cơ khí
  https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-gia-cong-co-khi-3

  Namviet tuyển trông và đóng gói rau trong nhà kính
  https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-trong-va-dong-goi-rau-trong-nha-kinh

  Namviet tuyển đơn hàng xây dựng
  https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-don-hang-xay-dung

  Namviet tuyển đơn hàng nội thất
  https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-don-hang-noi-that

  Namviet tuyển đơn hàng nông nghiệp (hoa cúc)
  https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-tuyen-don-hang-nong-nghiep-hoa-cuc

  VOV THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG MẠ
  https://viecjapan.vn/vieclam/vov-thong-bao-tuyen-dung-2-nu-don-hang-ma

  VOV THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 Nam+12 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM
  https://viecjapan.vn/vieclam/vov-ng-8-nam12-nu-don-hang-thuc-pham

  VOV THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG ÉP DẬP KIM LOẠI + HÀN
  https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-vov-nam-don-hang-ep-dap-kim-loai-han

  VOV THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 NỮ ĐƠN HÀNG NHỰA
  https://viecjapan.vn/vieclam/vov-thong-bao-tuyen-dung-8-nu-don-hang-nhua

  VOV THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG HÀN
  https://viecjapan.vn/vieclam/vov-thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-han

  NAMVIET THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
  https://viecjapan.vn/vieclam/namviet-thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-dong-goi-cong-nghiep

  GLODECO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  https://viecjapan.vn/vieclam/glodeco-thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-nong-nghiep

  GLODECO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 36 NAM ĐƠN HÀNG TIỆN LINH KIỆN ROBOT
  https://viecjapan.vn/vieclam/glodeco-thong-bao-tuyen-dung-36-nam-don-hang-tien-linh-kien-robot

  GLODECO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐÓNG GÓI
  https://viecjapan.vn/vieclam/glodeco-thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-che-bien-dong-goi