13 đơn hàng tuyển dụng mới

POLIMEX TUYỂN DỤNG 10 NỮ ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH THỰC PHẨM(TOKUTEI GINOU)
https://viecjapan.vn/vieclam/polimex-tuyen-dung-10-nu-don-hang-dac-dinh-thuc-phamtokutei-ginou

POLIMEX TUYỂN DỤNG 5 NỮ ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH THỰC PHẨM(TOKUTEI GINOU)
https://viecjapan.vn/vieclam/polimex-tuyen-dung-5-nu-don-hang-dac-dinh-thuc-phamtokutei-ginou

POLIMEX TUYỂN DỤNG 12 NỮ ĐƠN HÀNG MAY QUẦN ÁO TRẺ EM
https://viecjapan.vn/vieclam/polimex-tuyen-dung-12-nu-don-hang-may-quan-ao-tre-em

POLIMEX TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH ĐIỀU DƯỠNG(TOKUTEI GINOU)
https://viecjapan.vn/vieclam/polimex-tuyen-dung-3-nu-don-hang-dac-dinh-dieu-duongtokutei-ginou-2

POLIMEX TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG NHỰA
https://viecjapan.vn/vieclam/polimex-tuyen-dung-3-nu-don-hang-nhua

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG – (DENSHA)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-xay-dung-densha

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG IN OFFSET – (DENSHA)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-in-offset-densha

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM – (DENSHA)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-thuc-pham-densha

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG MỘC – (DENSHA)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-moc-densha

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NAM ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM – (DENSHA)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nam-don-hang-thuc-pham-densha

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM – (DENSHA)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-thuc-pham-densha

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 7 NAM ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ – (DENSHA)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-7-nam-don-hang-co-khi-densha

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM – (DENSHA)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham-densha